سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد بابائی – مرکز بهداشت هشترود

چکیده:

شرائط اضطراری و بلایای طبیعی از دیرباز همواره کره زمین را تحت تاثیر قرار داده و سبب از دست رفتن جان تعداد زیادی از مردم، مصدومیت ها، معلولیت ها، نابودی دارائی ها و انهدام زیر بناهای اقتصادی و امکانات محیط شده انـد . در شـرائط اضطراری افراد ونیروهای زیادی جهت کمک رسانی به افراد آسیب دیده به منطقه اعزام می شوند که نیروه ای بهداشتی درمانی نیز ازمهمترین افرادی هستند که باید از اولین دقایق بروز بلایا در منطقه حاضر بوده و کار خود را شروع نمایند . متن و بحث در شرائط بحرانی جمعیت زیادی به کمک های فوری بهداشتی درمانی نیاز مند می شـوند، پرسـنل بهداشـتی درمـانی بـر اسـاس وظائف شغلی، انسا نی و الهی خود وظیفه کمک رسانی به افراد آسیب دیده را بر عهده دارند و از اولین دقایق پیـدایش وضـعیت اضطراری تا رفع شدن آن که در بسیاری از موارد ماه ها و حتی سال ها طول می کشد باید در محل حادثه حـضور داشـته باشـند وطیف وسـیعی از خـدمات مختلـف بهداشـتی درمـانی را ارائـه دهنـد . بـرای انجـام خـدمات فـوق تعـداد زیـادی از نیروهـای بهداشتی درمانی اعم از پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران، کارشناسان رشته های مختلف بهداشتی معمولاً در منطقه حادثه دیده حضور پیدا می کنند . ودر شرائط سخت و پیچیده ای که بعد از بلایا رخ می دهد ارائه خـدمات مـی نماینـد . در ایـن دوره چه بسا تعدادی از این کارکنان به علت شرائط گفته شده، خود در معرض مخاطرات مختلف بهداشتی و اجتماعی منطقـه قرار گرفته و دچار آسیب می شوند . که لازم است توجه جدی به آن صورت گیرد و کارکنانی کـه بـرای نجـات جـان انـسان هـا تلاش می نمایند خود دچار مشک ل نشوند . در این مقاله نیز سعی شد ه است تا اهمیـت و انـواع خطـرات و آسـیب هـایی کـه در شرائط اضطراری کارکنان بهداشتی درمانی با آن مواجهمی شوند و راه های پیـشگیری و کـاهش میـزان ایـن آسـیب هـاو نحـوه م یریت آنها در صورت وقوع مورد بررسی قرار گیرد . انواع مخاطرات با توجه به مطالب فوق بر اثر وضعیتی که به دنبال شـرائط اضطراری به وجود می آید، تعداد کثیری از مردم نیازمند دریافت خدمات بهداشتی و درمانی می شوند . از طرف دیگر به دلیـل از بین رفتن پاره ای از امکانات، جوامع آسیب دیده و آشفتگی هائی که رخ می دهد، شـرائط نـسبتاً خطرنـاکی در منطقـه آسـیب دیده ایجاد می شود . در این شرائط سخت و خطرناک، کارکنان بهداشـتی درمـانی کـه در منطقـه حادثـه دیـده یـا در منـاطق مجاورحضور دارند به علت اقتضا و موقعیت شغلی خود در معرض خطرات زیادی قرار می گیرند که می توان این مخاطرات به ۴ دسته کلی تقسیم نمود : .۱ خطرهای ز یست شناختی و عفونی .۲ خطرهای محیطی و مکانیکی .۳ خطرهای روانـی و اجتمـاعی .۴ خطرهای شیمیائی نتیجه در شرائط اضطراری و بلایای طبیعی میزان آسیب پذیری پرسنل بهداشتی درمانی بیشتر می شود و ممکن است تعدادی از نیروهای بهداشتی در رده های مختلف بسته به نوع شغل خود دچار آسیب شـوند . مـدیران و مـسئولین مرتبط باید با برنامه ریزی قبلی و در فرصت های مناسب برنامه های آموزشی برای اینگونه پرسنل برگزارنمایند . واکسنهای لازم را برای آنها در نظر بگیرند . در حین وقوع بلایا نیز شرائط لازم برای محافظت آنان را فراهم آورند و در نهایت برنامه هـائی را بـرای حمایت از کارکنان آسیب دیده جهت بازگرداندن سلامتی و بازتوانی آنها تدارک ببینند .