مقاله محتواي اطلاعاتي جزء غيرعملياتي سود حسابداري در رابطه با پيش بيني سود و ارزش گذاري حقوق صاحبان سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: محتواي اطلاعاتي جزء غيرعملياتي سود حسابداري در رابطه با پيش بيني سود و ارزش گذاري حقوق صاحبان سهام
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جزء غيرعملياتي سود
مقاله سود غيرعادي
مقاله ارتباط با پيش بيني
مقاله ارتباط با ارزش
مقاله پيش بيني پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دري سده مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر شواهدي را درباره ويژگي هاي مختلف جزء غيرعملياتي سود حسابداري (سود ويژه منهاي سود عملياتي) فراهم مي آورد. تحليل ويژگي هاي مختلف جزء غيرعملياتي سود بر اساس چارچوب ارزش گذاري ارايه شده توسط اولسن انجام مي پذيرد. ابتدا با به کارگيري داده هاي ترکيبي مربوط به نمونه اي از شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۶-۱۳۷۷)، معادلات چهارگانه موجود در مدل اولسن به عنوان يک سيستم و با استفاده از روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط تخمين زده مي شود. سپس با استفاده از تخمين هاي به دست آمده براي معادلات، به آزمون و ارزيابي پنج فرضيه در رابطه با ويژگي هاي جزء غيرعملياتي سود پرداخته مي شود.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که جزء غيرعملياتي سود حسابداري در رابطه با پيش بيني سود غيرعادي آتي و همچنين در رابطه با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت، داراي محتواي فزاينده اطلاعاتي است. علاوه بر اين، جزء غيرعملياتي سود حسابداري از ويژگي هاي “ارتباط با پيش بيني”، “ارتباط با ارزش” و “پيش بيني پذيري”برخوردار است. بالاخره، يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که مطابق با پيش بيني اولسن، بين دو ويژگي اجزاي سود، يعني ارتباط با پيش بيني و ارتباط با ارزش، پيوند و رابطه وجود دارد.