سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بیتا دهقان خانقاهی – کارشناس ارشد حسابداری از مرکز آموزش عالی رجا قزوین مدرس دانشگاه آزاد ا
حسین کاظمی – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی رجا قزوین

چکیده:

هدف این مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران طی مراحل چرخه حیات می باشد دوره زمانی مور د مطالعه ۸۷-۸۱ و نمونه انتخابی شامل ۷۴ شرکت است نتایج ح اصل از ازمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند گانه حاکی از این است که اجزای سرمایه فکری در رابطه با ارزش بازار شرکت ها محتوای اطلاعاتی فزاینده ندارند اما محتوای اطلاعاتی نسبی اجزای سرمایه فکری در ارتباط با ارزش بازار شرکت ها طی مراحل مختلف چرخه حیات آنها متفاوت است بطوریکه سرمایه فکری بیشترین اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری را در مرحله بلوغ و بهدنبال آن در مرحله رشد دارا می باشد و مرحله افول دارای کمترین اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری است بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه فکری موجب ایجاد اطلاعات ارزشمندی شده که با فاصله بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها در مراحل مختلف چرخه حیات ارتباط دارد.