مقاله محدوده طبيعي ايمونوفنوتايپ لنفوسيت هاي B، T و سلول NK در جميعت سالم ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: محدوده طبيعي ايمونوفنوتايپ لنفوسيت هاي B، T و سلول NK در جميعت سالم ايراني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنفوسيت
مقاله ايمنوفنوتايپ
مقاله محدوده طبيعي
مقاله انواع لنفوسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي عبدالباقي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: اميرزرگر علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: محرز مينو
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسي زاده اميراحسان
جناب آقای / سرکار خانم: كمالو عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري پور بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به لزوم در اختيار داشتن مقادير استاندارد و مرجع براي ارزيابي وضعيت سلامت و بيماري، وضعيت ايمني، سير بيماري و ميزان پاسخ به درمان ضدويروس در افراد آلوده به ويروس نقص ايمني انسان (HIV)، اين تحقيق با هدف تعيين فراواني سلولهاي CD20/ CD16, CD8, CD4, CD3 و CD56 در جمعيت سالم ۲۰-۴۰ ساله ساكن شهر تهران انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه كه به صورت توصيفي مقطعي انجام شد، از بين افراد داوطلب ۲۲۱ نفر از بين دانشجويان دانشگاهها، شركت هاي مهندسي، كادر پرستاري بيمارستانها، مساجد در مناطق مختلف شهر تهران بصورت تصادفي انتخاب شدند. كليه اطلاعات مورد نياز طرح با توجه به مصاحبه با افراد و اطلاعات حاصله از آزمايشات بدست آمدند.
يافته ها: ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۲۸٫۷۴±۶٫۱۹۳ سال بود. ميانگين سن مردان ۲۹٫۰۷±۶٫۱۴۰ و زنان ۲۸٫۴۲±۶٫۲۵۵ سال بود. ميانگين نشانگر CD3 در مردان و ۶۹٫۶۹±۷٫۳۷۷ درصد و در زنان ۷۲٫۱۰±۷٫۵۴۰ درصد (p=0.017)، CD19 در مردان ۱۳٫۴۶±۵٫۰۸۵ درصد و در زنان (p=0.028) 12.11±۳٫۸۹۵ و CD4 در مردان ۳۹٫۴۸±۶٫۵۹۲ درصد و در زنان ۴۲٫۵۶±۸٫۶۹۹ (p=0.003) بود.
نتيجه گيري: پيشنهاد مي گردد، مطالعات آتي در مورد تعيين مقادير انواع مختلف لنفوسيتها در نژادهاي مختلف ايراني، بررسي تاثير عوامل محيطي و جغرافيايي با بررسي ساكنين شهرهاي مختلف انجام گيرد.
همچنين پيشنهاد مي گردد، مقادير نرمال بدست آمده با مقادير انواع مختلف لنفوسيتها در بيماران مبتلا به بيماريهاي نقص ايمني اوليه و اكتسابي خصوصا مبتلا به ايدز در مراحل مختلف بيماري مقايسه گردد.