مقاله محدوديت هاي مالي داخلي و خارجي و رابطه آن با سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: محدوديت هاي مالي داخلي و خارجي و رابطه آن با سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري
مقاله دارايي هاي سرمايه اي
مقاله جريان هاي نقدي عملياتي
مقاله اندازه شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به بررسي سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي و محدوديت هاي مالي داخلي و خارجي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. جامعه آماري متشکل از ۱۴۸ شرکت توليدي در دوره زماني ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ مي باشد. در اين پژوهش از نسبت «جريان هاي نقدي عملياتي به حقوق صاحبان سهام» به عنوان محدوديت هاي مالي داخلي و از «اندازه شرکت» به عنوان محدوديت هاي مالي خارجي استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها با استفاده از روش الگوي تصحيح خطا (ECM) حاكي از وجود رابطه معني دار و مثبت بين اندازه شرکت و حساسيت سرمايه گذاري نسبت به جريان هاي نقدي است و بنابراين با افزايش محدوديت هاي مالي خارجي، حساسيت سرمايه گذاري نسبت به جريان هاي نقدي نيز در حال افزايش است. نتايج ديگر پژوهش  نشان مي دهد که بين جريان هاي نقدي عملياتي و حساسيت سرمايه گذاري نسبت به جريان هاي نقدي رابطه اي معني دار و منفي وجود دارد. بنابراين با کاهش محدوديت هاي مالي داخلي، حساسيت سرمايه گذاري نسبت به جريان هاي نقدي افزايش يافته است.