سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مرتضی ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان اصفهان
محسن حسینی نژادمیر – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان اصفهان
اسکندر قلی پور – استادیارگروه برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان اصفهان

چکیده:
دراین مقاله روش جدیدی به منظور کنترل عملکرد جبران کننده استاتیکی سنکرون سری SSSC درهنگام وقوع خطا ارایه شده است روش کنترلی به گونه ای می باشد که سبب میشود SSSC درهنگام وقوع خطا همانند یک راکتانس القایی سری با سیستم قدرت عمل نماید و بدون جذب هیچگونه توان اکتیوی سبب کاهش جریان خطا گردددرادامه مقایسه ای میان محدودسازی جریان خطا توسط روش جدید و عملکرد ابررسانای محدود کننده جریان خطا SFCL صورت گرفته است درنهایت نتایج حاصل ازشبیه سازی انجام شده بریک سیستم تک ماشین متصل به شین بینهایت بااستفاده ازنرم افزار PSCAD/EMTDC نشان داده شده است