جوهرهای چاپ دیجیتال :

ترکیب جوهرهای چاپ دیجیتال که با نام جوهر های حاوی رنگدانه سرامیکی نیز شناخته شده اندحاوی %۲۰-۴۵ گاز جامد و ما بقی گاز مایع یا مدیوم آبی یا الی هستند که به طور یکنواخت باهم مخلوط شده اند فاز جامدعمدتا نانو رنگدانه های سرامیکی است که برای دست یابی به رنگ مورد نظر اضافه شده اند .

نوع مدیوم جوهر بستگی به چگونگی طراحی دستگاه و هدهای استفاده شده در آن دارد .

جوهرهای چاپ دیجیتال حلالی رنگ دانه های سرامیکی در ابعاد نانو هستند چالش پیش روی در تولید جوهرهای چاپ دیجیتال در موضوع است :

-۱سنتز نانو رنگ دانه با کمترین اندازه ذرات به طوری که دست یابی به رنگ دلخواه امکان پذیر باشد .

-۲همگن سازی یکنواخت ذرات نانو رنگ دانه در مدیوم جوهرهای

-۱تولید نانو رنگدانه ها باعث گردید که امکان استفاده از جوهر های چاپ دیجیتال در هد های یا قطر بسیار کم   (کمتر از ۴۰میکرون) فراهم شود و به طبع آن وضوح چاپ افزایش یابد .

-۲تطبیق کلوییدی نانو ذرات خوان در مدیوم های مایع بیشتر و پایدارترند .

محدودیت ها :

-۱با استفاده از آسیاب های پرانرژی برخی از رنگدانه ها را در مقیاس نانو نمی توان تولید کرد و بسیاری از رنگ دانه های دیگر در چنین مقیاسی طیف رنگی خود را از دست میدهد.

-۲ نانو رنگدانه های تولید شده با استفاده از اسیاب های پرانرژی شکل نامنظم دارند و گوشه های تیز ان باعث سایش مکانیکی هد ها می شود .

-۳معمولا ناخالصی زیادی در تولید رنگ دانه ها به روش اسیاب پرانرژی وارد جوهر میشوند.

-۴به دلیل سطح ویژه ی بسیار بالای نانو رنگدانه ها واکنش پذیری ان ها با لعاب و بدنه در حین پخت افزایش می یابد .