سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قهرمان ابوذر جیرندهی – شرکت توانیر
محمدعلی دوزبخشیان – شرکت توانیر

چکیده:

در هر شبکه تولید و انتقال پتانسیل تولید قابل حصول سیستم نمی تواند قدرت بالقوه و یا قدرت نصب شده سیستم باشد. عوامل متعدد مستقل و یا وابسته، درون سیستمی و یا برون سیستمی بصورت دائمی، پریودیک و یا ناگهانی به صورت پارامترهای موثر منفی، قدرت قابل حصول نیروگاه ها را مختل می نماید. اصولا بروز عوامل محدود کننده، سیستم عمدتا به ساختار سیستم آرایش تولید و ثقل بار بستگی دارد. شناسایی چنین عواملی نه تنها در برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی تعمیرات موثرند، بلکه تضمین حفظ پایداری سیستم در گرو شناسایی محدودیت های سیستم می باشد.یکی از عواملی که سبب عدم دستیابی به قدرت قابل حصول نیروگاهها می گردد اعمال محدودیت های انتقال در شبکه می باشد که اگر مورد توجه قرار نگیرد قابلیت اطمینان سیستم کاهش یافته و خطر بروز ناپایداری سیستم افزایش می یابد. در این مقاله با معرفی اسکلت اصلی شبکه سراسری برق ایران و موقعیت کنونی آرایش تولید و ثقل بار تگناهای شبکه انتقال مورد بررسی قرار گرفته و روش تعیین حد انتقال بار نواحی مختلف در مرکز کنترل مورد توجه قرار گرفته است.