سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا نقابی – دانشگاه یزد ، دانشکده فیزیک ، گروه اتمی ، مولکولی ،
محسن حاتمی – دانشگاه یزد ، دانشکده فیزیک ، گروه اتمی ، مولکولی ،
عباس بهجت – دانشگاه یزد ، دانشکده فیزیک ، گروه اتمی ، مولکولی ،

چکیده:

براساس توابع ویژه یک استوانه ایده ال وتقریب جرم موثر سطوح انرزی وتوابع موج متناظر یک نقطه کوانتومی استوانه ای به صورت عددی محاسبه شده است انرژی حالت پایه وجابجایی انرژی به صورت تابعی ازشعاع وارتفاع نقطه ای کوانتومی برای گذارهای اپتیکی درابعاد نانوبدست آمده وتابع احتمال متناظر ترسیم شده است .