مقاله محل آناتوميک فشار بر عصب مديان در بيماران با سندروم تونل کارپ ايديوپاتيک شديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: محل آناتوميک فشار بر عصب مديان در بيماران با سندروم تونل کارپ ايديوپاتيک شديد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناتومي
مقاله عصب مديان
مقاله سندروم تونل کارپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري كردلر داوود
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده هومن
جناب آقای / سرکار خانم: نجدمظهر فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعه آناتومي محل کمپرشن عصب مديان در بيماران با سندروم تونل کارپ مي تواند به درک بهتر از آناتومي تونل کارپ و تنگ ترين محل اين تونل منجر شود. اين مطالعه در جهت کمک به روشن شدن بيشتر آناتومي تونل کارپ طراحي و اجرا شده است.
مواد و روش ها: تعداد چهل بيمار که با تشخيص سندروم تونل کارپ ايديوپاتيک و شديد تحت عمل جراحي آزاد کردن عصب مديان قرار گرفتند، در اين مطالعه گنجانده شده اند. طول ناحيه کمپرشن عصب، فاصله وسط ناحيه کمپرشن عصب تا چين ديستال مچ دست اندازه گيري شد.
يافته ها: از تعداد ۴۰ بيمار، سي و هشت نفر زن و دو نفر مرد بودند. ميانگين سن بيماران (۷۶-۳۷) ۶٫۵±۵۴ سال بود. طول متوسط ناحيه با کمپرشن يا اثر فشاري (۱۰-۳) ۱±۶ ميلي متر و متوسط طول وسط ناحيه کمپرشن تا چين ديستال مچ دست (۲۶-۱۸) ۳٫۵±۲۳ ميلي متر بود. که اين محل در محاذات زايده قلابي شکل استخوان هميت قرار دارد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه آناتومي عصب مديان در تونل کارپ بيشترين محل تنگي کانال کارپ و بيشترين فشار بر روي عصب مديان در محاذات زايده قلابي شکل استخوان هميت قرار دارد.