سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – استادیار گروه زمین شناسی و مرکز سنجش ازدور و GIS دانشگاه شهید چمران اهوا
علی رضا زراسوندی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور ایجاد راهنمایی برای اکتشاف ذخایر مس پورفیری دریک مقیاس منطقه ای، ارتباط مکانی بین انواع ذخایر مس منطقه و اشکال زمین شناسی در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی ایران مرکزی ( منطقه میدوک ) را مورد بررسی قرار داده ایم . ارتباط مکانی بین اندیسهای معدنی به خصوص پورفیری های مس با شکستگیها،حواشی پلوتونهای باتولیتی و مراکز پلوتونها از روش weights of evidence بطور کمی اندازه گیری و تعیین گشت . بر این اساس بیشترین ارتیاط بین اندیسهای معدنی و پورفیری های مس با شکستگیها، حواشی باتولیتها ومرکز پلوتونها به ترتیب در فواصل ۱ کیلومتری، ۲/۵ کیلومتری و ۱ کیلومتری می باشد . همچنین بیشترین ارتباط بین پلوتونها با شکستگیها، وحواشی باتولیتها به ترتیب در فواصل ۱ کیلومتری و ۱/۵ کیلومتری می باشد . بر این اساس می توان گفت که مناطق بین گسلهای محلی امتداد لغز زون های مناسبی برای جای گیری پلوتونهای پورفیری و کانه زایی مس می باشد .