مقاله محيط، فضا و توسعه بحثي در ضرورت توسعه يکپارچه روستايي-شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: محيط، فضا و توسعه بحثي در ضرورت توسعه يکپارچه روستايي-شهري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط
مقاله فضا
مقاله توسعه روستايي
مقاله توليد فضا
مقاله پيوندهاي روستايي-شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله کوشش دارد، رابطه منطقي محيط، فضا و توسعه را مورد بحث قرار دهد؛ مقوله اي که در آن اغلب پژوهش هاي دانش جغرافيا و شاخه هاي ديگر علمي که به مقوله توسعه روستايي مي پردازند، مطرح مي شود. اين بحث بر دو مقوله تاکيد دارد: نخست، ارتباط بين اين سه مقوله نبايد به عنوان ارتباطي مطلق تصور شود، زيرا؛ اين ارتباط در عمل، پيوندي است مبتني بر پويش ساختار-کارکردي و ديگر اين که گرچه در عمل اين سه مقوله به خودي خود و به نحو مستقل مورد بحث قرار مي گيرند، اما از لحاظ نظري، داراي سرشتي هم پيوند بوده، به مثابه مقوله اي واحد مد نظر هستند.
در پايان، ابعاد فضايي ارتباط محيط و توسعه مورد توجه قرار مي گيرد؛ البته نه به عنوان تاکيد بر وجود ارتباط بين اين دو در سطح نواحي معين، بلکه به عنوان عناصر دخيل در توليد فضا در مقياس هاي مختلف. استدلال ها و استنتاج هاي اين مقاله مبتني است بر سال ها روستاگردي در سراسر کشور، با اين حال نويسنده مي داند، پذيرش نقطه نظرات او در اين زمينه در نزد دست اندرکاران توسعه روستايي چندان ساده نيست، اما بر اين باور است که کتمان حقيقت نمي تواند راهگشا باشد.