مقاله محيط رسوبي، كاني هاي رسي و دياژنز سازند گورپي در برش نمونه و ميدان نفتي زيلايي (چاه هاي شماره ۵ و ۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: محيط رسوبي، كاني هاي رسي و دياژنز سازند گورپي در برش نمونه و ميدان نفتي زيلايي (چاه هاي شماره ۵ و ۸)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاني هاي رسي
مقاله سازند گورپي
مقاله دياژنز
مقاله تجزيه XRD
مقاله تجزيه SEM
مقاله لاگNGS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني برزي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيار مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات صحرايي، کلسي متري و بررسي هاي ميکروسکوپي بر روي برش نمونه سازند گورپي و سنگ نگاري خرده هاي حفاري اين سازند در ميدان نفتي زيلايي (چاه هاي شماره ۵ و ۸) سبب تفکيک دو بخش کربناته و دو بخش دو رگه (اغلب مارن و در تعداد معدودي از نمونه ها مارن رسي) در اين سازند شد. با توجه به رخساره هاي ميکروسکوپي موجود در بخش هاي کربناته، محيط درياي باز از يک رمپ کربناته را مي توان به اين سازند نسبت داد. همچنين، به دليل وجود گلوکونيت و فسفات درجازا و پيريت فرومبوييدال اوليه براي محيط رسوبي اين سازند، شرايط احيايي را مي توان متصور بود. تجزيه XRD و SEM نمونه هاي مربوط به مارن هاي رسي، گوياي حضور کوارتز تخريبي در بخش مارن پاييني و افزون بر آن، کاني هاي رسي ايليت، کلريت از منشا تخريبي و اسمکتيت از منشا دياژنزي و به احتمال تخريبي، در بخش مارن بالايي است. حضور همزمان اين کاني ها و نبود کائولينيت بيانگر شرايط آب و هوايي معتدل، طي ته نشست مارن بالايي است. همچنين تجزيه و تحليل نيمه کمي داده هاي XRD حاکي از افزايش اسمکتيت و کاهش ايليت به سمت راس سازند است که مي تواند ناشي از گرم شدن نسبي آب و هوا و نيز ژرف تر شدن حوضه رسوبي باشد. با توجه به ژرف بودن حوضه رسوبي فرايندهاي دياژنزي محدودي نيز در اين سازند روي داده است که عمده ترين آن سيماني شدن، آهن دار شدن و شکستگي هاي موجود در سازند است. تصاوير SEM گوياي حضور دياژنزي کاني اسمکتيت در دو نمونه بالاي محدوده زماني کرتاسه بالايي است که مي تواند ناشي از تبادل بين سيال هاي با کاني هاي مافيک و ديگر کاني هاي رسي مانند اسمکتيت تخريبي، ايليت و … باشد. نبود اسمکتيت دياژنزي در دو نمونه مربوط به پالئوسن، مي تواند ناشي از تغيير در شرايط حوضه رسوبگذاري در بالا و پايين مرز کرتاسه- ترشيري باشد. بررسي ميزان Th و K و همچنين نسبت اين دو در لاگ NGS مربوط به چاه شماره ۸ ميدان نفتي زيلايي بيانگر حضور کاني هاي رسي مونت موريلونيت و ايليت در اين چاه است.