مقاله محيط رسوبي بخش بالايي سازن آسماري (بورديگالين) بر اساس ريزرخساره ها و پالئواکولوژي روزنه داران، در جنوب شرق کوه لکي، جنوب لردگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۲۴۱ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: محيط رسوبي بخش بالايي سازن آسماري (بورديگالين) بر اساس ريزرخساره ها و پالئواکولوژي روزنه داران، در جنوب شرق کوه لکي، جنوب لردگان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريز رخساره
مقاله سازند آسماري
مقاله بورديگالين
مقاله روزنه داران
مقاله پالئواکولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکيم زاده سارا
جناب آقای / سرکار خانم: صيرفيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند آسماري بالايي در جنوب شرقي کوه لکي با ۳۷۶ متر ضخامت، شامل سنگ آهکهاي نازک، متوسط و ضخيم لايه است که با ميان لايه هاي آهک مارني همراه مي باشد. اين سازند در زير سازند گچساران واقع شده است. مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي به شناسايي ۱۳ ريز رخساره رسوبي انجاميد که نشان دهنده محيط هاي رسوبي حوضه (رمپ خارجي)، درياي باز (رمپ مياني)، سد و لاگون (رمپ داخلي) مي باشند. اين ريز رخساره ها عبارتند از:
Planktonic foraminifera mudstone-wackestone, Bioclast planktonic foraminifera wackestone-packstone, Planktonic foraminifera Heterostegina packstone, Bioclast Miogypsinid corallinacea packstone, Coral and corallinacea floatstone, Rotalia wackestone-packstone, Rotalia miliolid wackestone-packstone, Foraminifera (Rotalia, Meandropsina, Borelis, Archaias, Peneroplis) miliolid packstone-grainstone, Bioclast corallinacea miliolid packstone, Miliolid grainstone, Intraclast bioclast packstone, Bioclast wackestone-packstone and quartz mudstone.
بازسازي محيط رسوبي قديمي بر مبناي روزنه داران و ريز رخساره هاي مربوطه و با توجه به عوامل محيطي (از قبيل نور، عمق و انرژي آب) حاکي از تشکيل بخش فوقاني سازند آسماري بر روي يک پلتفرم کربناته از نوع رمپ مي باشد.