مقاله محيط روان شناختي و مولفه هاي آن در دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: محيط روان شناختي و مولفه هاي آن در دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط روان شناختي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي محيط روان شناختي و مولفه هاي آن در دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمام مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهند. با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه بندي تعداد ۵۴۰ نفر از مديران واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي و به ازاي هر مدير ۳ نفر از کارکنان تحت سرپرستي آنها يعني ۱۶۲۰ نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسش نامه محقق ساخته محيط روان شناختي که بر روي کارکنان اجرا شد. نتايج تحليل واريانس يک طرفه است و آزمون پيگردي LSD نشان داد که: ۱- بين محيط روان شناختي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به تفکيک منطقه تفاوت معني دار وجود ندارد. ۲- بين ابعاد پاداش، دوستي، پشتيباني و استقلال از ابعاد محيط روان شناختي به تفکيک منطقه تفاوت معني دار وجود دارد. ۳- بين ابعاد تعارض، کنترل شغلي، روابط بين فردي، تعهد کاري، فشار کاري، اعتبار و احترام سازماني از ابعاد محيط روان شناختي به تفکيک منطقه تفاوت معني دار وجود ندارد.