مقاله محيط هاي رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند هاي ساچون و جهرم در منطقه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۵۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: محيط هاي رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند هاي ساچون و جهرم در منطقه شيراز
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جزرومدي
مقاله لاگون
مقاله ژيپس
مقاله استروماتوليت
مقاله سروستان
مقاله تنگ خياره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمودآبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: افقه مسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه محيط هاي رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند هاي ساچون و جهرم تعداد دو برش چينه نگاري (سروستان، تنگ خياره) در منطقه شيراز انتخاب و بررسي گرديد. مطالعات پتروگرافي سازند ساچون نشان مي دهند که رخساره هاي اين سازند بيشتر در پهنه جزرومدي و لاگون شکل گرفته و شامل ژيپس، دولوميت، استروماتوليت، مارن قرمز و سبز و آهک دولوميتي هستند. مطالعات پتروگرافيکي بر روي سازند جهرم نشان مي دهند که اين سازند در منطقه مورد مطالعه از ۱۲ رخساره ميکروسکوپي کربناته وابسته به چهار کمربند رخساره اي درياي باز، سد، لاگون و پهنه جزرومدي تشکيل شده است. رخساره هاي سازند جهرم شامل مادستون بيوکلاستي پلاژيک، وکستون بيوکلاستي پلاژيک، گرينستون بيوکلاستي جلبکي، گرينستون بيوکلاستي اربيتوليتس دار، گرينستون بيوکلاستي ميليوليددار، وکستون بيوکلاستي ميليوليد، آلوئولين و نوموليت دار، پکستون بيوکلاستي پلت دار، پکستون بيوکلاستي اينتراکلست دار، پکستون بيوکلاستي روتاليادار، دولومادستون، مادستون با فابريک چشم پرنده اي و استروماتوليت باندستون مي باشند. مطالعات چينه نگاري سکانسي نشان مي دهند که سازند ساچون از يک سکانس رسوبي (DS1) تشکيل شده است. مرز زيرين اين سکانس با سازند تاربور فرسايشي (SB1) و مرز بالايي آن با سازند جهرم تدريجي و همساز است .(SB2) دسته رخساره هاي تي اس تي سکانس سازند ساچون از مارن هاي سبز رنگ با ميان لايه هاي ژيپس و دولوميت تشکيل شده و دسته رخساره هاي اچ اس تي آن، بيشتر از مارن هاي قرمز رنگ همراه با لايه هاي ژيپس تشکيل شده اند. در برش سروستان و تنگ خياره سازند جهرم از يک سکانس رسوبي تشکيل شده که دسته رخساره هاي تي اس تي آن مربوط به بخش عميق تر لاگون و دسته رخساره هاي اچ اس تي آن از تناوب رخساره هاي درياي باز، لاگون و سد (پاراسکانس هاي به طرف بالا کم عمق شونده) تشکيل شده اند.