سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
سیاهی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند داریان ( آپتین ) سنگ مخزن هیدروکربور در جنوب باختر ایران است . بررسی رخساره های این سازند در برش سطح الارضی خامی و چاه سولابدر ) ۳ بخش جنوبی فروافتادگی دزفول ) نشان می دهد که سازند داریان در کمربندهای رخساره ای تالاب پشت سد، سد، دریای باز ( جلوی سد ) و دریای ژرف نهشته شده است . رخساره ها و کمربندهای رخساره ای شناسایی شده نشان می دهند که سازند داریان در پلتفرم کربناته نوع شلف نهشته شده است . تغییرات عمودی رخساره های سازند داریان نشان می دهد که این سازند در برگیرنده یک سکانس رسوبی است . دسته رخساره ای TST این سکانسدربردارنده رخساره های مادستون تا وکستون بیوکلستی دریای باز است . دسته رخساره ای HST از رخساره های دوباره نهشته شده محیط ژرف دریا ) (Early HST و رخساره های سدی و تالابی(Late HST) ساخته شده است . مطالعه چینه نگاری سکانسی نشان می دهد که رخساره های بخشمیانی سازند داریان ( رخساره های ژرف ) با رخساره های بخش های بالایی و پایینی آن وابستگی نزدیک دارند و مرز بالایی آن نیز با سازند ک ژدمی ناپیوسته است . بنابراین، بکاربردن نام زبانه کژدمی برای بخش میانی درست نیست