سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه تهران دانشکده
زهرا حکیمی تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه تهران دانشکده

چکیده:

محیط تشکیل نهشته های سازند شمشک در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود بر اساس داده های حاصل از مطالعه پالینولومورف های موجود در آن بررسی شده است.در نمونه های مورد مطالعه گروه های مختلف پالینومورف ها شامل: اسپورها، پولن ها، سیست دینوفلاژها و خرده های چوب وجود دارند. نتایج حاصل از بررسی و شمارش انواع پالینومورف ها حاکی از آن است که نهشته های سازند شمشک در این برش چینه شناسی در یک محیط دلتایی تشکیل شده اند اما بر اساس وجود پالینومورفهای دریایی گاهی پیشروی های مقطعی و کوتاه مدت دریا رخ داده است.