سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین محمدخانی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مجید خزایی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

نهشته های سیلیسی آواری سازند جیرود ( دونین پسین ) در شمال شرق تهران ( دره مبارک آباد، با مختصات جغرافیایی ً ۳۵ ° ۴۷ ´ ۱۰ شمالی و ً ۵۱ ° ۵۸ ´ ۲۵ شرقی ) برای تشخیص محیطهای رسوبی بررسی شده اند . این نهشته ها با ناپیوستگی همشیب روی سازند میلا و زیر نهشت ه های کربناته و شیلی خاکستری تیره سازند مبارک ( که به پیشروی دریا وابسته اند ) جای دارند . بررسی های انجام شده نشان می دهد که سازند جیرود در محیط های خلیج دهانه ای میکروتایدال زیر نفوذ موج و دریای باز نهشته شده اند . نهشته های خلیج دهانه ای دربردارنده گروه های رخساره ای بخش آغازین ( رخساره های رودخانه ای مه آندری تحت تاثیر جریانهای دریایی ) ، بخش میانی ( لایه های ماسه سنگی و شیلهای رنگارنگ ) و بخش خارجی ( ماسه سنگ های ساحلی و کانال جزر و مدی ) است و نهشته های دریای باز دربردارنده رخساره های ماسه سنگی دارای فسیل های دریایی و آثار فسیلی(Trace fossil) ، شیل های تیره، لایه های فسفاته و نهشته های طوفانی است . به طور کلی رسوبات سازندجیرود نشاندهنده پیشروی دریا هستند