سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

زهرا سید مهدی – شرکت نفت خزر
رسول اخروی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

سازند دلیچای به سن ژوراسیک میانی در این منطقه از البرز مطالعه شد و با استفاده از تکنیک های آماری و مطالعات میکروفاسیس، مشخص شد که این سازند در مقطع مورد مطالعه از دوچرخه رسوبی عمیق شونده به سمت بالا تشکیل شده است. توالی ایده آل میکروفاسیس ها شامل هفت میکروفاسیس است که تفسیر افقی آن مدل رسوبی این سازند را تشکیل می دهد. مدل رسوبی یک حوضه رسوبی دریایی است که از قسمت های شیب حوضه تا پهنه جزرومدی را در بر می گیرد و شامل میکروفاسیس های زیر است: ۱)وکستون ماسه ای پلوییدی، بیوکلاستی (۲) پکستون تاگرینستون پلوییدی، بایوکلاستی ماسه ای (۳) سنگ آهک ساخته شده از قطعات آهکی برجا (۴) وکستون بایوکلاستی، ائولیتی تاگرینستون بایو کلاستی، ائولیتی (۵) فلوتستون تارودستون بایوکلاستی، ائولیتی و انکولیتی (۶) وکستون ماسه ای تا فلوتستون ماسه ای حاوی غلاف کرم و یا شکم پا و (۷) ماسه سنگ لیت آرنایتی حاویکرینویید و خرده های فسیل. این مطالعه، نخستین کار سنگ شناسی بر روی سازند دلیچای می باشد که سبب اصلاحاتی در ضخامت و شناخت ویژگی های سنگ شناسی مقطع کوه نمورت در مقایسه با برش الگو شد.