سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نجمه اعتماد سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه شهید بهشتی
محبوبه حسینی برزی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه تهران
الهام اسدی مهماندوستی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

بررسی های صحرایی، پتروگرافی و آنالیز مدال سازند لالون با سن کامبرین پیشین در منطقه ای باهمو، واقع در بلوک پشت بادام متعلق به زون ایران مرکزی، در تعیین محیط رسوبی و برخاستگاه زمین ساختنی این سازند مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعات صحرایی و پتروگرافی این ماسه سنگ ها حاکی از وجود رخساره های سنگی آوای از نوع کنگلومرایی، ماسه سنگی و گلسنگی و رخسارۀ کربناته از نوع دولومیت اولیه است و محیط رسوبی این سازند، در منطقه مورد مطالعه، می تواند ساحلی – جزر و مدی باشد. از طرف دیگر، نتایج آنالیز مدل مبنای ۴۱ Lمبنای ۵ F مبنای ۵۴ Q ترکیب این ماسه سنگ ها را لیت آرنایت (چرت آرنایت) تا کوارتز آرنایت نشان می دهد. پیاده نمودن این نتایج بر روی نمودارهای مبنای ۴۰، ۹ L مبنای ۷۴، ۴F مبنای ۸۶، ۸۵ Qt ، مبنای۸۸ ، ۴۸ Lt مبنای ۷۴، ۴F مبنای ۳۸، ۴۶ Qm ، مبنای ۰۴ ، ۵Lsm مبنای ۶۸، ۴ Lvm مبنای ۲۸، ۹۰Qp و مبنای ۶۸، ۸۲Ls مبنای ۹۲، ۴Lv مبنای ۴۰، ۱۲Lm، حاکی از برخاستگاه زمین ساختی کوهزایی چرخۀ مجدد و ریفت های قاره ای برای این ماسه سنگ ها است. همچنین، مطالعۀ انواع کوارتز نیز نشان دهندۀ منشأ متامورفیکی درجه متوسط تا بالا برای این ماسه سنگ ها می باشد.