سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن محمدخانی –
مجید خزایی –

چکیده:

نهشته های سیلیسی آوایی سازند جیرود ( دونین پسین) در برش‌های در مبارک آباد با مختصات جغرافیایی N: 10 47 35 و E:25 58 51 و روستای زایگون با مختصات N:49 58 35 و E: 28 36 51 در شمال شرق تهران به منظور شناسایی محیط‌های رسوبی در چرخه‌های رسوبی بررسی شده و. سازند جیرود آنا پیوستگی فرسایشی هم شیب روی سازند میلا جایی دارد و مرز آن با نهشته های تیره رنگ مارنی و کربنات سازنده مبارک پیوسته است. نهشته های سازنده جیرود در یک شلف کمی ژرفای میکروتایدال زیر نفوذ موج و طوفان در محیط‌های حد واسط TRANSITIONAL ساحلی COASTAL خلیج دهانه ای ESTUARY دلتا DELTA و دری باز OPEN MARINE نهشته شده‌اند. نهشته های دریای باز به دو دسته نهشته های شرایط آرام و شرایط ناآرام تقسیم می‌شوند. نهشته های شرایط آرام دربردارنده رخسار هی نزدیک ساحل (ماسه سنگ ای) و نهشته های دور از ساحل ( شیلها وسیلت های تیره رنگ) اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نهشته های خلیج دهانه ای در زمان پیشروی دریا به نهشته های دلتایی در زمان پس‌روی دریا پدید آمده‌اند. چینه نگاری سکانسی سازنده جیرود در برش‌های مورد مطالعه به شناسایی چهار چرخ رسوبی رده سوم انجامیده است. این نهشته ها طی آشکوبهای فراسنین و فامنین نهشته شده‌اند .