سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
پیروی – گروه زمی نشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

سازند کنگان (اسکیتین)، سنگ مخزن گاز در جنوب باختر ایران است. بررسی رخسار ههای این سازند در چاه۲ SKD-١(میدان نفتی سلمان) نشان م یدهد که این سازند در کمربندهای رخسار های سدهای االیتی، تالابپشت سد و پهنه کشندی نهشته شده است. رخسار هها و کمربندهای رخسار های نشا ندهنده رسوبگذاری در بخش داخلی یک پلاتفرم کربناته نوع رمپ است. تغییرات عمودی رخسار هها نشان م یدهد که سازند کنگان از دو سکانس رسوبی ساخته شده است. مرز پایینی سکانس زیرین ناپیوستگی نوع ١ است در حالیکه مرز بین دو سکانس و مرز بالایی سکانس زبرین ناپیوستگی نوع ٢ است. هر سکانس از دسته رخسار های TST رخسار ههای سدی)وHSTدربردارندهدربرگیرنده رخسار ههای تالاب پشت سد و پهنه کشندی) ساخته شده است.