سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
کرامت الله زیاری – استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
علی محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دانشگاه تهران

چکیده:
با افزایش مشکلات دنیای مدرن، شهرهای پایدار در اولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. کشورهای درحال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون درپی اجرای این سیاست ها در جهت حل مشکلات مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و با درنظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند. موضوع توسعه پایدار شهری در کشور ما موضوع جدید نیست، اما محیط زیستی که منجر به پایداری شهر شود، موضوعی جدید است که مزایای مربوطه در گرو توجه به آن می باشد. یکی از راه حل های اجرای گسترده محیط زیست مطلوب شهری، تعریف و تحلیل آن در قالب سیاستها و مؤلفه های توسعه پایدار می باشد. در این مقاله که براساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، مؤلفه های توسعه پایدار در ارتباط با محیط زیست در ایران معرفی و هدف از آن استفاده از معیارهای توسعه پایدار جهت حرکت به سمت تبدیل شهرها به شهرهای پایدار در کشورمان می باشد. لذا جهت دست یافتن به شهر پایدار پیشنهاد می شود کمیته ملی توسعه پایدار به پژوهشکده ملی توسعه پایدار تبدیل شود، و مدیریت شهری به سمت یکپارچکی حرکت کند.