سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رمضان اکبرنژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنام هریزی شهری

چکیده:

روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه یا عدم تعاد ل های منطق ه ای و رشدبی برنامه رسمی شهرها مواجه بوده است. ناپایداری های حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادل فضای اجتما عی با نمود آلودگی زیست محیطی فقر شهری، اشتغا ل های غیر رسمی و ضعف حاکمیت مجلی، و جز ء اینها نمایان است. شهر بابلسر نیز با توجه به تحولات چند دهه اخیر نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور دچار تغییرات ساختار شده است این تغییرات جدا از تاثیرات روزافزون، ناپایداری ش هر و منطقه پیرامونش را سبب شده اس ت . این مقاله با شاخص چند سطحی گوناگون و با استفاده از نگرش سیستمی بررسی محیط زیست شهری و ناپایداری و بحران ها زیست بوم آن و چگونه پایدار ماندن شهر پرداخته شده است.