سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا شکوهی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین الملل

چکیده:

مطالعه حاضر به ارائه بررسی های به عمل آمده جهت تأمین آب در مناطق خشک و گرم از طریق استحصال آب سیلاب مسیل های واقع در حوضه های مشرف بر شهرها اختصاص دارد. راهکار ارائه شده در ای ن مقاله، ترک ی بمخازن تأخیری در درون بستر و مخازن ذخیره خارج از بستر می باشد. تجربیات نشان می دهند که در مناطق فاقد آب کافی، نمی توان در دراز مدت بر استفاده از آبهای زیرزمینی در مناطق گرم و خشک به عنوان تنها منبع تأم ین آب بسنده کرد. ترکیب مقاصد کنترل سیلاب و استحصال آب برای جبران کمبود، می تواند هزینه های مترتب بر احداث مخازن مزبور را توجیه نماید. در مطالعه موردی به عمل نشان داده شده است که می توان با احداث سد تأخیری سیلابهای با دوره بازگشت کوتاه را کلا مهار نمود و با کاهش هزینه های کنترل سیلاب در درون شهر به انتقال جریان سیلاب به خارج از حوضه اقدام وبدینوسیله آب مورد نیاز دام ، انسان و یا چند صد هکتار کشت آبی را در ماهها ی گرم و بحرانی تأمین نمود.