سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا شکوهی – گروه مهندسی آب , دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
عباس ستوده نیا – گروه مهندسی آب , دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
هوشنگ بلندیان – گروه مهندسی آب , دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
سید مهدی کاظمی – مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز قزوین

چکیده:

مطالعه حاضر به ارایه بررسی های به عمل آمده جهت تامین آب فضای سبز در مناطق گرم و خشک از طریق استحصالآب سیلاب آب مسیل های واقع در حوضه های مشرف بر شهرها اختصاص دارد راهکار ارایه شده در این مقاله ترکیب مخازن تاخیریدر درون بستر ومخازن ذخیره خارج از بستر می باشد.تجربیات نشان می دهند که در مناطق فاقد آب کافی نمی توان در دراز مدت بر استفاده از آبهای زیر زمینی در مناطق گرم و خشک به عنوان تنها منبع تامین آب بسنده کرد.ترکیب مقاصد کنترل سیلاب و استحصال آب برای کمبود می تواند هزینه های مرتبت بر احداث مخازن مزبور را توجیه نماید.درمطالعه موردی به عمل نشان داده شده است که می توان با احداث سد تاخیری سیلابهای با دوره بازگشت کوتاه را کلا مهار نمود و با کاهش هزینه های کنترل سیلاب در درون شهر به انتقال جریان سیلاب به خارج از حوضه اقدام و بدینوسیله آب مورد نیاز چند صد هکتار فضای سبز را در ماههای گرم و بحرانی تامین نمود