مقاله مخاطبان منفعل يا افراد گزينشگر آن سوي رسانه ها؟ کنکاشي تطبيقي در متون و نظريه هاي ارتباطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۲۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مخاطبان منفعل يا افراد گزينشگر آن سوي رسانه ها؟ کنکاشي تطبيقي در متون و نظريه هاي ارتباطي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افراد آن سوي رسانه ها
مقاله کاربر
مقاله مخاطب
مقاله مخاطب پنداري
مقاله نظريه بهره مندي و خرسندي از رسانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنيان راد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سپنجي اميرعبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي و شناخت ويژگي ها و ماهيت عمومي «افراد آن سوي رسانه ها» مي پردازد و آن را در کشورهاي در حال توسعه با اصطلاح «مخاطب پنداري» توصيف مي کند. در مقدمه اين مقاله به اين نکته اشاره شده که هرچه تصوير ذهني سياست گذاران و مديران عرصه هاي رسانه اي در کشورهاي در حال توسعه با واقعيت هاي موجود در اين عرصه فاصله داشته باشد، پيامدهايي از قبيل دور شدن مخاطبان از محتواهاي رسانه هاي بومي و مورد تاييد را به دنبال خواهد داشت. شناخت و تحليل انگاره يا تصوير «افراد آن سوي رسانه ها» با بررسي نظريه هاي عرصه علوم ارتباطات، مي تواند بسياري از زواياي پنهان فعاليت در عرصه رسانه ها و عملکردهاي مختلف انجام شده در اين عرصه در کشورهاي درحال توسعه را به روشني بازنماياند، بر اين اساس، هرچه نگرش سرآمدان حکومتي در چنين کشورهايي نسبت به افراد آن سوي رسانه ها که در معرض پيام هاي رسانه اي هستند، با ماهيت واقعي فعاليت رسانه ها، پيام گيران و جايگاه امروزي آنان در بازار پررونق رسانه ها و به تعبير محسنيان راد «بازار پيام» (۱۳۸۷) بيشتر فاصله داشته باشد، احتمال مواجهه با عواقب جبران ناپذير اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي اقتصادي در مقوله بهره مندي از رسانه ها بيشتر خواهد بود.مقاله در ادامه به مرور تاريخچه و تعريف «افراد آن سوي رسانه ها»، نظريه بهره مندي و خرسندي از رسانه ها و مفهوم «مخاطب پنداري» براي رسانه ها مي پردازد. سپس بر اساس نظريات پيش گفته، ويژگي هاي کنوني افراد آن سوي رسانه ها را با توجه به افزايش روزافزون اختيارات و حق انتخاب آنان و در شرايط فعلي بازار پيام، بر مي شمارد.