سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد پذیرا – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و کارشناس خدمات شهری شهرداری مشهد
حمید رضا باقری – کارشناس خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

چکیده:

کشور ما ایران در منطقه ای از جهان واقع گردیده که از لحاظ بارش های جوی با ٢٥١ mm در سال جزء مناطق کم باران طبقه بندی می شود . استفاده از فاضلاب برای آبیاری در بسیاری از کشور های بخصوص در نواحی گرم و خشک متداول است . برای کشور ما که پ یش بینی شده است فقط برای بخش کشاورزی در سال ١٤٠٠ به ١١٨ میلیارد متر مکعب ( در مقابل ٨٠میلیارد متر مکعب فعلی ) آب نیاز میباشد . استفاده از فاضلاب تصفیه شده ولو ناچیز اما میتواند به عنوان یک منبع منظم تامین آب که کمتر متاثر از خشکسالی خواهد بود در نظر گرفته شود . از طرفی با توجه به اینکه فاضلاب شهری و پساب صنعتی محتوی مواد آلوده کننده مختلف بوده که اغلب انها می توانند زندگی انسان را با خطرات جدی مواجه سازند . در مصرف فاضلاب برای کشاورزیخطرات بهداشت فردی و محصولات کشاورزی قابل پیش بینی است .
مواد وروشها : جهت جم ع آوری عوامل مرتبط با رعایت جنبه های بهداشتی و مخاطرات ناشی از آن در کشاورزی به کتب ،پایان نامه ها ،مراجع لاتین و سایتهای سازمانهای معتبر در امر بهداشت و محیط زیست مانند WHO,EPA,CDC و غیره مراجعه گردید . نتایج : استفاده از فاضلاب برا ی آ بیاری در بس یاری از کشو رهای گرم وخشک متداول است . درهندوستان اولین مزرعه در سال ١٨٩٥ میلادی با فاضلاب آب یاری گرد ید . سه م یلیون هکتار از اراض ی اطراف شهرها ی بزرگ چین، ٣٤٠/٠٠٠ هکتار اراضی اطراف شهر مکزیک، ١٦/٠٠٠ هکتار اراضی اطراف شهر سانتیاگو شیلی و٠٠٠ / ١٠ هکتار اراضی اطراف شهر ملبورن استرالیا اشاره نمود . خطرات بهداشت فردی استفاده از پساب مانند ویروسها , باکتری ها , پروتوزوئرها , کرمها و انگل های بیماریزا و مواد شیمیایی همواره یکی ار عوامل تاملی در استفاده از پساب میباشد .. در این مقاله به بررسی مخاطرات بهداشتی مرتبط عوامل ذکر شده و روشهایی تقلیل و حذف اثرات نامناسب هر یک از موارد ذکر شده و روشها ی تصفیه پیشنهادی برای استفاده مجدد از پساب ، استفاده از یکسری برکه تثب یت یا معادل آن با زمان ماند بیشتر ٨-١٠ روز برای آبیاری محصولاتی که خام مصرف می شوند به عنوان رهنمود ، پیشنهاد م یگردد . در خصوص سایر موارد مرتبط با جنبه های بهداشتی استفاده مجدد از فاضلاب میتوان به تصف یه کامل پساب ها ورساندن کیفیت آن به سطح استانداردها ی مل ی یا بین المللی ، کنترل کسانی که در معرض بکارگیری پساب ها قرار دارند و روش های مناسب ابیاری که منطبق با کاربرد پساب از جمله عوامل میباشد .