مقاله مختصات زباني سبك خراساني در گلستان سعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۷۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مختصات زباني سبك خراساني در گلستان سعدي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلستان
مقاله سبك خراساني
مقاله مختصات زباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالحفاظي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گلستان سعدي با وجود دارا بودن سجع و آميختگي با آرايه هاي ادبي و بهره گيري از واژه ها و جملات و اشعار عربي، صاحب نثري ساده و موزون و شعري روان و درخور فهم همراه باشيريني و عذوبت است.
هر چند سبك گلستان در مجموع عراقي بشمار مي آيد و سعدي پا به پاي ديگر شاعران و نويسندگان اين سبك پيش رفته است، نشانه هاي بسياري از مختصات سبك خراساني در آن مشاهده ميشود.
سعدي با بهره بردن از اين سبك، آثار خود را مطبوعتر ساخته است. معمولا سبكها در سه سطح زباني، ادبي و فكري بررسي ميشود. در اين مقاله سعي كرده ايم گلستان را فقط در سطح زباني سبك خراساني در مختصات سه گانه آوايي، لغوي و نحوي بررسي نماييم.