سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رشیدی –
علی فلاح –
فرزاد توحیدخواه –

چکیده:

تقطیع الگوی امضاء راهکاری موثر در جهت افزایش دقت و استحکام سیستم تصدیق امضاء می باشد. از آنجا که حتی دو امضای یک فرد کاملاً مشابه نمی باشد، تجزیه الگوی پیچیده به اجزای پایه، این امکان را فراهم می آورد که تنها مشخصه های اساسی و غالب الگوها مقایسه شود و تاثیر تفاوتهای سطحی در طبق هبندی کاهش یابد. در این تحقیق با انتقال اطلاعات الگو به فضای قطبی دو راهکار تقطیع مبتنی بر موقعیت و سرعت مطرح می شود. با بهره گیری از ویژگیهای سیگنالی چند بعدی و طبقه بندی کننده SVM با تابع هسته اصلاح شده، نشان داده می شود که روش تقطیع مبتنی بر متغیر سرعت نسبت به فضای موقعیت دقیقتر بوده، ضمن آنکه معیار فاصله همبستگی تعمیم یافته کاراتر از معیار DTW است. با ارائه یک سیستم ترکیبی بر پایه هردو روش تقطیع و اعمال آن به پایگاه دادگانی متشکل از امضای افراد فارسی، انگلیسی و چینی زبان، شاخص بالاتری جهت سیستم تصدیق امضاء حاصل م یگردد به نحوی که میزان خطای EER برابر ۱/۸۹ % بدست می اید.