مقاله مداخله اجتماعي به منظور ارتقاي سلامت دهان با توجه به باورها، سنت ها و رفتارهاي روستاييان يحيي آباد قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مداخله اجتماعي به منظور ارتقاي سلامت دهان با توجه به باورها، سنت ها و رفتارهاي روستاييان يحيي آباد قزوين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش سلامت دهان
مقاله دندان پزشكي اجتماعي
مقاله ارتقاي سلامت دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشوا ندا
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: نتايج يک مطالعه کيفي در مورد باورها، سنت ها و رفتارهاي مادران و معلمان در رابطه با سلامت دهان کودکان در مناطق روستايي قزوين در سال۱۳۸۴ نشان داد که پاي بندي به آداب و سنن غلط به بروز مشکلات متعدد در رعايت نکات بهداشتي در ميان روستاييان منجر مي شود.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي اثر برنامه هاي آموزش سلامت دهان بر نگرش و عملکرد مردم روستاي يحيي آباد قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: دراين پژوهش کيفي مداخله اي كه در سال ۱۳۸۵ انجام شد تعداد ۵۰ تا ۷۰ نفر در قالب دو گروه مادران و معلمان دانش آموزان مدارس ابتدايي روستاي يحيي آباد در کارگاه هاي آموزشي شرکت نمودند. مسواک، خمير و نخ دندان بين كودكان و خانواده ها توزيع شد. طي يک دوره ۸ ماهه علاوه برآموزش مداوم با تکيه بر جنبه هاي مثبت و منفي باورها و عملکرد مردم در زمينه سلامت دهان، تاثير آموزش درجلسه هاي بحث گروهي ارزيابي شد.
يافته ها: برنامه آموزشي موجب ارتقاي سطح دانش و مهارت مادران و معلمان در رابطه با سلامت دهان شد. اگرچه تاثير آن بر باورها و عملكرد مردم كم بود ولي بيش تر آنها خود درماني هاي نادرست سنتي را ترک کردند. توزيع مسواك و خمير و نخ دندان تنها در كوتاه مدت باعث جلب انگيزه كودكان براي مراقبت از دندان ها شد. معلمان نقش خود را در زمينه  تقويت رفتار مناسب در دانش آموزان ايفا نكردند.
نتيجه گيري: اگر چه افزايش آگاهي و دانش والدين و معلمان براي ارتقاي سلامت دهان ضروري است، اما به تنهايي براي دستيابي به رفتارهاي مطلوب بهداشتي كافي نيست.