مقاله مداخله موسيقي درماني در کاهش درد و استرس زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: مداخله موسيقي درماني در کاهش درد و استرس زايمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسيقي درماني
مقاله مقياس کلامي درد
مقاله اضطراب
مقاله زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نان بخش فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي نازلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: مادران باردار اغلب اضطراب تولد نوزاد خود را دارند. از روش هاي پيشنهادي براي کاهش استرس و درد مادر باردار، تمرينات تن آرامي با موسيقي است. هدف از مطالعه حاضر، بهبود کيفيت زايماني با هدف کاهش درد و اضطراب مادر در حين زايمان مي باشد.
مواد و روش کار: مطالعه با ۲۰ مادر باردار به روش نيمه تجربي انجام شد. ملودي آرام (قطعه رقص ايگوانا) در مرحله فعال زايمان براي بيمار پخش شد. درد و اضطراب با پرسش نامه استاندارد بررسي و نتايج با استفاده از T-test و Chi-Square تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که شنيدن موسيقي آرام بخش، اضطراب و درد زنان در حال زايمان را کاهش مي دهد. اضطراب پنهان و مقياس کلامي درد بعد از زايمان در هر دو گروه بررسي شد و نشان داد که اضطراب گروه کنترل افزايش ولي اضطراب گروه مورد تغييري نداشته است و اين تفاوت معني دار بود. (p=0.009) بررسي مقايس کلامي درد بعد از زايمان در دو گروه تفاوت معني داري نشان داد و در گروه مورد نسبت به کنترل کم تر بود (p=0.002).
بحث و نتيجه گيري: از نقطه نظر روانشناختي اثر موسيقي آرام بخش از طريق تقويت شرط شدگي مثبت و ايجاد محرکي مطبوع و لذت بخش توجيه مي شود که موسيقي ذهن را مهار کرده و از درد منحرف مي سازد. پيشنهاد مي شود که به موسيقي درماني در بخش هاي زايمان و ساير بخش هاي پزشکي داراي درد و اضطراب تاکيد گردد.