سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهناز صمدبیک – دانشگاه علوم پزشکی همدان – دانشکده پیرا پزشکی

چکیده:

مدارک حیاتی و حوادث غیر مترقبه حوادث غیر مترقبه همیشه به عنوان یک حقیقت زندگی مطرح می باشد ، و شامل هر نوع حادثه ناگوار طبیعی یا ساخت بشر ( مانند گردباد، طوفان، زلزله، فوران آتش فشان، آتش سوزی ، ریزش کوه، کـولاک، حمـلات تروریستی، بمب گذاری، انفجار و ……) است ،که موجب آسیب های جدی و فراوان می گردد . داده ها و مدارک از اصـول حیـاتی هر سازمان می باشد و ایجاد یک فرایند مناسب جهت ذخیره سازی و بازیابی آنها یکی از مهم ترین نیازمنـدیهای هـر سـازمان است . در اثر بحران تعداد زیادی از مدارک شخصی، مالی، قانونی و پزشکی از بین می روند و د ر صورت از بین رفـتن یـا مفقـود شدن مدارک ،یک بحران در داخل بحران اصلی بروز می نماید که فعالیتهای حیاتی ضروری جهت بهبود بحران اولیـه را تحـت تاثیر قرار خواهد داد . پاسخگویی موثر به بحران اغلب با دسترسی سریع به اطلاعات نمود پیدا می کند . حوادث اخیر ماننـد نـور افکنی ، آسیب های وارده به مدارک حیاتی حفاظت نشده مـردم را را آشـکار سـاخت و لـزوم تعریـف اهـداف مـشخص جهـت مدیریت مدارک را که در نهایت موجب نیل به اهداف سازمانی می گردد را بیان نمود . حمایت از مدارک حیاتی موجـب کـاهش خسارات و محدود نمودن آسیب ها می شود ، پس باید در برنامه ر یزی بحران مورد توجه قرار گیـرد تـا موجبـات بقـا سـازمان فراهم گردد . در این میان نقش بخش بهداشت و درمان به علت حساسیت وظایف و فعالیتها ، بیشتر از بخش هـای دیگـر چـون صنعت ، تجارت،و غیره به چشم می خورد زیرا در صورت عدم دسترسی به مدارک پزشکی بیمار که شامل اطلاعات ضرور ی در خصوص داروها ،حساسیت ها و مصون سازیها است امکان طرح درمان سریع بیمار فراهم نمـی باشـد، پـس بایـد نیازمنـدیهای فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی جهت مدیریت اسناد در مواقعی که تعداد زیادی از بیمارستانها بـه دلیـل قطـع بـرق و تلفـن تعطیل شده اند یا با امکانات محدود ژنرا تورها فعالیت می کنند شناسایی گردد . در این مقاله سعی گردیده است موارد ذیل مورد بحث قرار گیرد : -۱ اصول مهم در ذخیره سازی مدارک پزشکی و پیشگیری از نا بود شدن آنها -۲ تکنولوژیهای تهیه رونوشـت از مدارک حیاتی و سودمندی آنها در زمان بروز بحران -۳ برنامه ریزی جهت حمایت از مدارک حیاتی -۴ گزارش دهی درخصوص مدارک پزشکی که تمام یا قسمتی از آن در نتیجه بحران از بین رفته است