مقاله مدخلي بر فقرشهري با تاکيد بر فقرمسکن درنقاط شهري استانهاي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مدخلي بر فقرشهري با تاکيد بر فقرمسکن درنقاط شهري استانهاي کشور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقرشهري
مقاله امتياز استاندارد
مقاله خط فقر
مقاله فقرمسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بردي آنامرادنژاد رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقرشهري يکي ازمهمترين چالشهاي اجتماعي – اقتصادي بسياري ازکشورهاي درحال توسعه است و مقامات شهري اين کشورها براي کاهش اثرات آن تلاش مي کنند. برطبق آمار، درهرروز صد هزارنفر به جمعيت زاغه نشينان اضافه مي شود. اين مقاله تلاش مي کند تا به بررسي فقر شهري ازمنظر ويژگيهاي فقر، وضعيت جهاني فقر شهري و موقعيت ايران بپردازد. رويکرداصلي تحقيق حاضر مبتني برديدگاه راديکاليسم بوده و روش انجام تحقيق ازنوع توصيفي – تحليلي مي باشد. دراين مطالعه، باکمک دوشاخص الف) نسبت خانوارهاي شهري ساکن در واحدهاي مسکوني کم دوام و بي دوام، ب) نسبت خانوارهاي شهري ۴ نفره ساکن دريک اتاق، که هرکدام ازاين شاخصها به تنهايي مي توانند بيانگر فقر شهري باشند به بررسي نقاط شهري استانهاي کشور با استفاده ازروش امتياز استاندارد پرداخته شده است. برخي نتايج اين بررسي بيانگرآن است که فقر شهري بدليل رشد فزاينده شهرنشيني و بدنبال آن زاغه نشيني در کشورهاي فقيراز يک سو و عدم اهتمام کامل دولتها در عمل به تعهدات خود براي کاهش فقر از سوي ديگر روز به روز در حال افزايش است و افق مبارزه با فقر را درسالهاي آينده تيره و تار نشان مي دهد. درکشور ما نيز همزمان با توافق جهاني (۱۹۹۶) مبارزه با فقر آغاز شده، با اين حال هنوز ۱۰٫۵ درصد از خانوارهاي شهري زير خط فقر مطلق قرار دارند و دربين استانهاي کشور، درشاخص اول، استانهاي حاشيه کويرهاي مرکزي نظير خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، کرمان و يزد و در شاخص دوم استانهاي سيستان و بلوچستان، اردبيل، لرستان وکرمانشاه بيشترين خانوارهاي فقير شهري کشور را در خود جاي داده بودند. اين امر تلاش بيشتر و پيگيري مداوم مسوولين شهري در رفع فقر بويژه فقرمسکن شهري و گسترش عدالت منطقه اي را مي طلبد.