سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالعه معماری سازمانی از خانواده برنامه ریزی های راهبردی است که برای ترسیم و بهبود کارائی سازمانی برپایه شالوده فناوری آن انجام می گردد. معماری اطلاعات سازمانی با تمرکز بر راه حل های سامانه ای از آنها جهت فرآیند داده های اخذ شده بر روی شالوده فناوری سازمان وتولید اطلاعات قابل بکارگیری جهت انجام فرآیندهای سازمانی بهره می گیرد. با توجه به نقش و ضرورت برپائی سامانه های مدیریت دانش وارائه روشهای مهندسی جهت برپائی آنها، در این مقاله مدلی هفت لایه برای معماری دانش سازمانی با نام "مدساز" پیشنهاد شده است. هفت لایه شالوده فناوری، داده ها، سامانه ها، اطلاعات، فرآیندها، دانش وکارائی سازمانی، چارچوب این مدل را تشکیل میدهد که با بکارگیری آن داده های اخذ شده برروی شالوده فناوری پس از ورود به سامانه های اطلاعاتی سازمانی، اطلاعاتی را جهت بکارگیری در فرآیندهای کاری تولید می کنند که دانش ناشی از اجرای فرآیندها، سطحی از کارائی را برای سازمان بدست میدهد که در طراحی شرایط مطلوب با ارتقاءلایه ها می توان بعنوان هدف راهبردی در جهت ارتقاء آن اقدام کرد.