سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محبوبه هوشیار – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی اوین تهران

چکیده:

ب ا استفاده از یک مدل آماری، تعداد همسایه های اتم Ce در ترکیب Ce(Pd1-xCux)3 برای غلظتهای مختلف محاسبه شد . در این محاسبه با توجه به فرض همگنی کامل، تعداد همسایه های Ce در یک راس مکعب، به عنوان یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شده و نتایج این محاسبه برای بررسی اندازه گیری تجربی مقاومت الکتریکی این آلیاژها مورد استفاده قرار داده شده است .