مقاله مدلسازي اثرات متقابل شوري و کود ازتي اوره بر اساس قوانين «ليبيک – اسپرنگل» و «ميچرليخ – بال» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۹۸ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مدلسازي اثرات متقابل شوري و کود ازتي اوره بر اساس قوانين «ليبيک – اسپرنگل» و «ميچرليخ – بال»
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله کود ازتي
مقاله اوره
مقاله مدل LS
مقاله مدل MB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني رضايي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: همايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرا ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري و کمبود عناصر غذايي، دو عامل مهم کاهش دهنده توليد فرآورده هاي کشاورزي در مناطق خشک و نيمه خشک مي باشند. براي بررسي کمي واکنش گياه سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) به مقادير متفاوت کود اوره در سطوح مختلف شوري و نيز اثرهاي متقابل آن ها بر يکديگر، آزمايشي فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاکتور شوري آب آبياري شامل ۷ سطح (۰٫۶، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر) و کود ازتي شامل ۵ سطح (تيمار بدون مصرف کود، تيمار کود پايه و بدون مصرف کود ازتي، ۱۱۴، ۱۳۷ و ۱۶۰ کيلوگرم ازت عنصري در هکتار) در سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد. پس از برداشت گياهان، مقدار عملکرد اندازه گيري و عملکرد نسبي محاسبه شد. مدل هاي خطي  (LS)و غيرخطي(MB)  ارايه شده بر اساس قوانين ليبيک – اسپرنگل و ميچرليخ – بال که تنها براي يک عامل محدود کننده پيشنهاد شده اند، به گونه اي اشتقاق يافتند که بتوان از آن ها براي تنش توامان شوري و کمبود عناصر غذايي استفاده کرد. سپس، مدل ها براي برآورد عملکرد نسبي ماده خشک، با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي واسنجي شد و کارايي آن ها به صورت کمي آزموده شد. مدل خطي، زماني که شيب هاي تابع پاسخ گياه به شوري و نيز کاربرد نيتروژن، به ترتيب در سطح بهينه نيتروژن (۱۶۰ کيلوگرم ازت عنصري در هکتار) و در پايين ترين سطح شوري (۲ دسي زيمنس بر متر) محاسبه شد، توانست داده هاي آزمايشگاهي را بهتر و دقيق تر از وقتي که شيب هاي مذکور، در کل سطوح نيتروژن و در تمامي سطوح شوري بود، برازش دهد. با توجه به P – Value حاصل از هر دو مدل، هر دو در سطحي فراتر از ۰٫۰۱ معني دار هستند. بنابراين مي توانند به طوري موفقيت آميز در مدل هاي کامپيوتري که بر اساس سيستم آب – خاک – گياه باشد براي برآورد عملکرد نسبي مورد استفاده واقع شوند. با اين حال، بررسي دقيق آماره هاي کمي، مزيت نسبي مدل غير خطي نسبت به مدل خطي را از نظر دقت و کارايي نشان مي دهد به طوري که مقادير (ME=0.16) و (RMSE=0.08) در مدل غير خطي MB کم تر و مقادير R2=0.93، CD=0.75 وEF=0.89  در اين مدل، بيش تر از آماره هاي مذکور در مدل خطي LS مي باشد که نشان دهنده کارايي و دقت بيش تر مدل غير خطي MB نسبت به مدل خطي LS در اين آزمايش است.