مقاله مدلسازي اثر دزهاي علف کش در رقابت چند گونه اي علف هاي هرز در ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۴۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مدلسازي اثر دزهاي علف کش در رقابت چند گونه اي علف هاي هرز در ذرت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت چند گونه اي علف هرز
مقاله دز کاهش يافته علف کش
مقاله دز – ريسپانس
مقاله عملکرد ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اويسي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي دو سال آزمايش مزرعه اي، تاثير دزهاي علف کش بر رقابت چند گونه اي علف هاي هرز در ذرت بررسي شد. شانزده ترکيب تراکمي، شامل ۴ تراکم توق ۴× تراکم تاج خروس و ۵ دز علف کش نيکوسولفورون، عامل هاي مورد مطالعه بودند. مدل هذلولي مستطيلي بيان خوبي از رابطه تراکم دو گونه توق و تاج خروس با عملکرد ذرت ارايه داد. با کمک اين مدل ضريب رقابتي علف هاي هرز در هر دز محاسبه شد و سپس ارتباط ضريب رقابتي گونه ها با دز علف کش بررسي شد. پاسخ توان رقابتي دو گونه هرز نسبت به علف کش متفاوت بود. رابطه قدرت رقابتي علف هاي هرز با افزايش دز، به خوبي با توابع دز – رسپانس استاندارد براي تاج خروس و برين – کوزنس براي توق توصيف شد. ضريب قدرت رقابتي تاج خروس با افزايش دز علف کش به شد کاهش يافت و در نصف دز توصيه شده کاملا حذب شد، اما براي توق يک افزايش اوليه رقابتي در دز ۰٫۲۵ دز کامل اتفاق افتاد. هر کدام از اين مدل ها به عنوان زير – مدل جايگزين پارامتر ضريب رقابتي در مدل هذلولي مستطيلي شدند. مدل ترکيبي شامل زير – مدلهاي هذلولي مستطيلي، لجستيک و برين – کوزنس، در شرايط رقابت توام دو گونه تحت تاثير دوزهاي علف کش که کاربرد علف کش در دزهاي پايين تقويت رقابت يک گونه در برابر ديگري را در پي داشت پيش بيني خوبي را عملکرد ذرت ارايه داد. بر اساس تخمين پارامترها، بدون کاربرد علف کش، قدرت رقابتي توق، ۱٫۶ برابر بيشتر از تاج خروس بود. تراکم هاي بالاي علف هرز باعث ۶۲ درصد افت عملکرد در ذرت شد. در تراکم هاي کم توق يعني ۰ يا ۴ بوته در متر مربع، کاربرد نصف دز توصيه شده از نقصان عملکرد پيشگيري نمود اما با افزايش تراکم توق ديگر دزهاي کاهش يافته موثر نبود. حتي با دز کامل علف کش نيز يک کاهش عملکرد ۱۰-۶ درصد اتفاق افتاد که ناشي از تحمل توق به دز توصيه شده نيکوسولفورون بود.