مقاله مدلسازي برهمكنش كود نيتروژن و علف كش بر علف هاي هرز تاتوره (.Datura stramonium L) و تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مدلسازي برهمكنش كود نيتروژن و علف كش بر علف هاي هرز تاتوره (.Datura stramonium L) و تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي
مقاله واكنش به دز
مقاله علف كش نيكوسولفورون،كود نيتروژن
مقاله تاتوره و تاج خروس ريشه قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور انتخاب مدل تركيبي مناسب در توصيف ارتباط بين واكنش به دز علف كش نيكوسولفورون و سطوح كودي نيتروژن در پيش بيني كنترل علف هاي هرز تاتوره و تاج خروس ريشه قرمز، آزمايشي در قالب طرح فاكتوريل بر پايه كاملا تصادفي با سه تكرار در گلخانه تحقيقاتي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (كرج) در سال ۱۳۸۸ انجام شد. نيتروژن در چهار سطح (۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۰ كيلوگرم در هكتار كود اوره) و علف كش نيكوسولفورون در پنج سطح (۰، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵ و ۲ ليتر در هكتار) بكار برده شدند. آناليز واريانس حاكي از تفاوت معني دار تيمارهاي كود، علف كش و اثرات متقابل بين كود و علف كش بر روي زيست توده هر دو علف هرز بود. منحني استاندارد واكنش به دز بعنوان مدل پايه در نظر گرفته شد و سپس كارآيي اين مدل در تعيين زيست توده علف هرز با كاربرد سطوح علف كش در هر سطح كودي بررسي گرديد تا صحت اين انتخاب تاييد گردد. براي تعيين ارتباط هر يك از پارامترهاي مدل پايه با سطوح كودي، مدل هاي ممكن مورد بررسي قرار گرفت و مدل هاي مناسب بعنوان زير مدل در مدل پايه قرار داده شدند تا در نهايت، مدل تركيبي نهايي ارايه گرديد. زيست توده اين دو علف هرز در تيمار بدون علف كش با افزايش كود، رفتار متفاوتي از خود نشان داد. روند اين تغييرات در سطوح مختلف كودي با مدل هاي خطي و كوآدراتيك، بترتيب در مورد تاج خروس و تاتوره توصيف شده بود. افزايش نيتروژن در تاتوره، واكنش به دز علف كش را تغييري نداد، زيرا پارامترهاي شيب منحني و دز مورد نياز براي %۵۰ کاهش زيست توده علف هرز تاتوره رفتار مشخصي با افزايش كود نيتروژن از خود نشان نداده و لذا منحني استاندارد واكنش به دز با اين دو پارامتر ثابت، بهترين توصيف زيست توده تاتوره زمانيكه تحت تاثير كود و علف كش قرار مي گيرند، مي باشد. ولي منحني استاندارد واكنش به دز تاج خروس با جايگذاري پارامترهاي شيب منحني و دز مورد نياز براي %۵۰ کاهش زيست توده اين علف هرز، بترتيب با مدل نمايي و خطي تصحيح شده بود. مدل هاي نهايي ارايه شده قادر به پيش بيني زيست توده اين دو علف هرز زمانيكه تحت تأثير دزهاي علف كش و كود نيتروژن قرار دارند، مي باشند.