مقاله مدلسازي توزيع مکاني برخي از خصوصيات شيميايي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي در حوزه آبخيز گرمسار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مدلسازي توزيع مکاني برخي از خصوصيات شيميايي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي در حوزه آبخيز گرمسار)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زيرزميني
مقاله روشهاي زمين آماري و معين
مقاله کوکريجينگ
مقاله ميانگين مجذور مربعات خطا (RMSE)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جان فزا عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعسگري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير در کيفيت آبهاي زيرزميني که معمولا بر اثر مديريت غلط استحصال آب زيرزميني رخ مي دهد مقدمه اي بر تخريب ساير منابع چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم است. اين تحقيق با هدف مدلسازي تغييرات مکاني كيفيت آب زيرزميني با استفاده از روشهاي زمين آماري و معين انجام شد. عاملهاي کاتيون، آنيون، يون سولفات و يون بي کربنات از کل خصوصيات آب زيرزميني انتخاب شدند. به طوري که، در ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از روش كولوموگراف- اسميرنوف بررسي گرديد. سپس تجزيه و تحليل واريوگرافي و واريوگرام متقابل عاملها محاسبه گرديد. ارزيابي نتايج با محاسبه مجذور ميانگين مربعات خطا و ضريب همبستگي بين مقادير مشاهده اي و تخميني انجام شد. نتايج نشان داد که روشهاي زمين آماري برتري قابل ملاحظه اي نسبت به روشهاي معين بجز در مورد عامل کاتيون داشته كه روش تخمين عام بهترين روش بوده است. در عاملهاي آنيون و يون سولفات كمترين ميزان RMSE در روش كوكريجينگ و به ميزان ۹٫۱ و ۲٫۵۵ محاسبه شده است، اين عدد براي عامل يون بي كربنات در روش كريجينگ گسسته ۰٫۹۰؛ اما در مورد عامل كاتيون برخلاف عاملهاي ديگر روش معين تخمين عام كمترين خطا را به خود اختصاص داده است و عدد ۱۲٫۴۵ محاسبه گرديده است. به طوري که استفاده از متغير کمکي در روش کوکريجينگ دقت نتايج را بجز در عامل بي کربنات افزايش داده است.