مقاله مدلسازي ديناميکي راکتور ستوني پرشده فرايند هيدروليز متيل استات و تعيين ضرايب پراکندگي محوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مدلسازي ديناميکي راکتور ستوني پرشده فرايند هيدروليز متيل استات و تعيين ضرايب پراکندگي محوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضرایب پراکندگي محوري
مقاله هيدروليز
مقاله راکتور ستوني پرشده
مقاله مدل سازي
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نصر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله راکتور پرشده فرايند هيدروليز متيل استات مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا محدوديت هاي انتقال جرم از توده سيال به سطح کاتاليست و از سطح کاتاليست به درون آن بررسي گرديد. پس از حصول اطمينان از عدم وجود محدوديت نفوذ، يک مدل شبه همگن يک بعدي با در نظر گرفتن ضرایب پراکندگي محوري براي اين راکتور ارايه گرديد. در اين مدل جذب سطحي انتخابي اجزا بر روي کاتاليست رزين تبادل يوني اسيدي به صورت مدل جذب سطحي لانگمير و سرعت واکنش به صورت مدل سينتيکي LHHW که هر دو بر اساس فعاليت اجزا بيان مي شود (مدل UNIQUAC) و به وسيله همين گروه به دست آمده است بيان گرديد. براي تعيين ضرایب پراکندگي محوري ابتدا با انجام يک آزمايش ورودي ضربه اي به راکتور تغيير غلظت محصول خروجي راکتور بر حسب زمان تعيين گرديد. سپس با حل مدل با استفاده از روش عددي خطوط (Method of lines) و محاسبه مجموع قدرمطلق اختلاف هاي بين غلظت خروجي محاسبه شده و به دست آمده در آزمايشگاه به عنوان تابع هدف و استفاده از الگوريتم بهينه سازي لونبرگ- مارکوا مقادير ظريب پراکندگي محوري محاسبه گرديد. مقايسه مدل ارايه شده با مدل ايده آل پلاگ و مدل هاي قبلي ارايه شده نشان دهنده دقت و جامعيت مدل ارايه شده در اين مقاله است که مي تواند در راکتورهاي مشابه فراوان موجود به کار رود.