مقاله مدلسازي رسوب رزين همراه با آسفالتين در تزريق گاز CO2، با استفاده از معادله حالت تجمعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: مدلسازي رسوب رزين همراه با آسفالتين در تزريق گاز CO2، با استفاده از معادله حالت تجمعي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسفالتين
مقاله رزين
مقاله معادله حالت تجمعي
مقاله ضريب تراکم پذيري شيميايي
مقاله رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي دهاقاني اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي سفتي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي دهقاني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان رزين موجود در نفت خام پارامتري موثر در رسوب آسفالتين ها در نفت خام مي باشد و با افزايش ميزان رزين موجود در نفت خام، ميزان رسوب آسفالتين کاهش مي يابد. عامل هاي تشکيل رسوب در مخازن، تغييرهاي فشار، دما و ترکيب نفت مي باشند. اين عامل ها سبب به هم خوردن تعادل شيمايي موجود در مخزن مي شوند که نتيجه آن به صورت تشکيل رسوب رزين و آسفالتين مي باشد. از آنجايي که تا به حال ميزان رزين به عنوان پارامتر تاثير گذار در مدلسازي به کار گرفته نشده، به منظور توسعه مدل معادله حالت تجمعي، براي اولين بار، اجزاي تجمعي در نفت خام دو جزء آسفالتين و رزين در نظر گرفته مي شوند. در اين پژوهش با استفاده از رابطه هاي موجود از حالت پايه، يک معادله حالت براي قسمت ضريب تراکم پذيري شيميايي به دست آمده است و در نهايت با جمع اين معادله و يکي از معادله هاي مشهور همچون پنگ رابينسون يک نوع معادله حالت جديد به دست آمده که معادله حالت تجمعي نام دارد و براي اين گونه مطالعات به کار مي رود. در تئوري سيال تجمعي فرض مي شود که ضريب تراکم پذيري از دو بخش ضريب تراکم پذيري فيزيکي و ضريب تراکم پذيري شيميايي تشکيل شده است. براي بخش فيزيکي از معادله حالت پنگ رابينسون استفاده شده و به بخش شيميايي به دست آمده در اين کار اضافه شده است. با استفاده از فرض بي اثر بودن اجزاي آسفالتين و رزين بر فاز بخار، همچنين مايع بودن رسوب آسفالتين و رزين که فرض هاي قابل قبولي هستند، ابتدا محاسبات تعادلي بخار ـ مايع و سپس محاسبه هاي تعادلي مايع ـ مايع انجام شد. با محاسبه مقدار رسوب آسفالتين به دست آمده از مدل سازي و مقايسه با نتيجه هاي تجربي مي توان مقدار رسوب رزين همراه آسفالتين را نيز محاسبه کرد. که يکي از نقاط قوت معادلة به دست آمده مي باشد. محاسبه ميزان رزين تاکنون در مقاله اي ذکر نشده است.