مقاله مدلسازي رقابت توام توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مدلسازي رقابت توام توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سويا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت چند گونه اي
مقاله سويا
مقاله توق
مقاله تاج خروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي جنبه هاي مختلف رقابت علف هاي هرز توق و تاج خروس در تراکم هاي منفرد و توام با سويا آزمايش هايي در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷درمزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران در قالب طرح فاکتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. در اين آزمايش تداخل دو گونه توق (در تراکم هاي صفر، ۲، ۴ و ۸ بوته در متر رديف سويا) و تاج خروس (در تراکم هاي صفر، ۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر رديف سويا) در قالب ۱۶ تيمار مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که تداخل توام توق و تاج خروس در تراکم حداکثر هر کدام از آنها به ترتيب ۸۶ و ۷۰ درصد در سال اول و دوم عملکرد دانه سويا را کاهش داد. همچنين نتايج مقايسه قدرت رقابتي توق و تاج خروس نشان داد که تاثير توق بر عملکرد دانه بيشتر از تاج خروس بود. بطوريکه اثر تداخل هر بوته توق بر عملکرد دانه سويا در سال اول و دوم آزمايش به ترتيب برابر با ۲٫۳۷ و ۱٫۹۱ بوته تاج خروس بود. تراکمي از توق که موجب ۵۰ درصد کاهش عملکرد در سويا شد در سال اول و دوم به ترتيب ۲٫۳ و ۶٫۲۵ بوته در متر رديف بود. در حالي که در تداخل با تاج خروس ۵۰% کاهش عملکرد براي سال اول و دوم به ترتيب در تراکم ۵٫۹ و ۱۲٫۱۹ بوته در متر رديف اتفاق افتاد.