مقاله مدلسازي سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از مدل خط انتقال چند سيمه بمنظور مكانيابي تخليه جزيي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مدلسازي سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از مدل خط انتقال چند سيمه بمنظور مكانيابي تخليه جزيي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترانسفورماتور
مقاله مدلسازي
مقاله تابع انتقال
مقاله ‌خط انتقال چند سيمه
مقاله تخليه جزيي
مقاله مكانيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مذهب جعفري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري آزيراني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله از مدل خط انتقال چند سيمه براي مكانيابي تخليه جزيي (PD) در سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت استفاده شد. پارامترهاي مدل بطور دقيق با در نظر گرفتن مسايل عملي مطرح در طراحي ترانسفورماتور محاسبه شدند. به منظور كاهش پيچيدگي محاسباتي مدل دو روش مختلف بكار گرفته شد و بر اساس مقايسه بين توابع انتقال اندازه گيري شده و محاسبه شده سيم پيچ فشار قوي يك ترانسفورماتور ۱۳۲ kV/20kV و يك ترانسفورماتور نيروگاهي ۴۲۰ kV/15.75kV روش مناسب انتخاب گرديد. براي بررسي دقت مدل در مكانيابي PD، پالسهاي PD توليد شده بوسيله يك كاليبراتور به نقاط مختلف سيم پيچ يك ترانسفورماتور تحقيقاتي ۲۰ kV/0.4kV اعمال شده و در دو انتهاي سيم پيچ اندازه گيري شدند. توابع تبديل تكه اي سيم پيچ محاسبه شده بوسيله مدل براي ارجاع پالسهاي اندازه گيري شده به نقاط داخلي سيم پيچ استفاده شدند. سپس با مقايسه سيگنالهاي ارجاع داده شده به نقاط داخلي سيم پيچ،‌ مكان PD درداخل سيم پيچ تخمين زده شد.