مقاله مدلسازي و شبيه سازي عملكرد توربين گاز هوايي به منظور طراحي سيستم كنترل سوخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مدلسازي و شبيه سازي عملكرد توربين گاز هوايي به منظور طراحي سيستم كنترل سوخت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي
مقاله موتور توربو جت
مقاله شبيه سازي
مقاله توربين گاز
مقاله شرايط آب و هوايي
مقاله شرايط پروازي
مقاله كنترل سوخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: صفرآبادي فراهاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدلسازي و شبيه سازي عملكرد موتور توربين گاز هوايي به منظور طراحي سيستم كنترل سوخت در حالت هاي (Steady state) و گذرا (Transient) ارايه شده است. براي مدلسازي از دو روش منحني مشخصه كمپرسور شامل روش تعميم يافته (Generalized method) و روش استفاده از منحني هاي مشخصه حاصل از طراحي كمپرسور (Design method) استفاده شده است. علاوه بر آن تاثير شرايط محيطي و شرايط پرواز شامل ارتفاع و ماخ پرواز بر پارامترهاي عملكردي موتور نظير تراست، مصرف سوخت و دماي گاز ورود به توربين در مدلسازي در نظر گرفته شده است تا ضمن تحليل عملكرد موتور در شرايط مختلف آب و هوايي و پروازي، پارامترهاي مهم جهت كنترل موتور در شرايط مختلف مورد توجه قرار گيرد. در ادامه با استفاده از جعبه ابزار Simulink، شبيه سازي كامپيوتري انجام شده و عملكرد حالت پايا و گذراي موتور بدست آورده شده است. آنگاه نتايج بدست آمده با نتايج آزمايش يك موتور توربوجت در شرايط استاندارد در حالت هاي عملكردي پايا و گذرا مقايسه گرديده است. تحليل نتايج بيانگر تطابق بسيار خوب نتايج شبيه سازي با نتايج آزمايش مي باشد. همچنين نتايج بدست آمده از شبيه سازي عملكرد موتور در شرايط آب و هوايي و پروازي مختلف نشان مي دهد كه با تغيير اين شرايط، برخي از پارامترهاي عملكردي موتور از حد مجاز فراتر خواهد رفت. اين مساله نيازمندي موتور به يك سيستم كنترل سوخت جهت جلوگيري از اين فرا رفت را تاييد مي كند. پس از بررسي عملكرد موتور در شرايط مختلف، وظايف سيستم كنترل سوخت در هر يك از اين شرايط دسته بندي شده است.