مقاله مدلسازي پخش ذرات معلق کارخانه سيمان کرمان با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مدلسازي پخش ذرات معلق کارخانه سيمان کرمان با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي
مقاله CFD
مقاله سيمان
مقاله گرد و غبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده داخل اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قويدل آريامن
جناب آقای / سرکار خانم: پناهنده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پخش گرد و غبار مهم ترين آلودگي کارخانجات سيمان محسوب مي شود. در اين تحقيق چگونگي پخش ذرات گرد و غبار از دودکش کارخانه سيمان کرمان با استفاده از مدلسازي ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: يک مدلسازي سه بعدي CFD براي پيش بيني چگونگي پخش گرد و غبار خروجي از دودکش کارخانه در سه بعد انجام شد. بدين منظور محدوده اي به ابعاد ۸۰۰۰×۸۰۰×۴۰۰ متر به بعنوان دامنه محاسباتي در نظر گرفته شد. اين دامنه به ۹۳۶۸۷۱ حجم کنترلي شش وجهي تقسيم شد. براي جريان دو فازي از مدل دو فازي مخلوط و براي آشفتگي از مدل شبيه سازي گردابه بزرگ (LES) استفاده شد.
يافته ها: توزيع غلظت گرد و غبار در تمام نقاط دامنه محاسبه شد. مقادير پيش بيني شده غلظت با مقادير اندازه گيري شده در مطالعات قبلي مورد مقايسه قرار گرفت و تطابق خوبي مشاهده شد. همچنين پروفايل پيش بيني شده غلظت گرد و غبار در مقاطع مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد که ديناميک سيالات محاسباتي ابزاري بسيار مفيد و توانمند براي مدلسازي پخش ذرات گرد و غبار در هوا مي باشد. با اينکه نتايج بسيار اميدوار کننده اي حاصل شد، بدست آوردن نتايج دقيق تر تحقيقات بيشتري را بر روي خصوصيات فاز پراکنده، تنظيم پارامتر هاي آشفتگي و نيز اثرات لايه مرزي طلب مي کند.