مقاله مدلسازي کاهش گستره جنگل با استفاده از رگرسيون لجستيک (مطالعه موردي: حوضه آبخيز چهل چاي استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: مدلسازي کاهش گستره جنگل با استفاده از رگرسيون لجستيک (مطالعه موردي: حوضه آبخيز چهل چاي استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي
مقاله کاهش گستره جنگل
مقاله TM
مقاله LissIII
مقاله رگرسيون لجستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شتايي جويباري شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برنامه ريزي براي آينده جنگل ها، اطلاع از وضعيت گستره آنها طي دهه هاي گذشته ضروري است. با توجه به تاييد قابليت تصاوير ماهواره اي در تهيه نقشه گستره جنگل، به کارگيري آنها در بررسي تغييرات گستره جنگل و مدلسازي پراکنش مکاني آنها مفيد خواهد بود. اين پژوهش با هدف تعيين پراکنش و مقدار کاهش سطح جنگل، طي سال هاي ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۵ و امکان مدلسازي کاهش گستره جنگل و ارتباط آن با عوامل فيزيوگرافي و برخي عوامل انساني با رگرسيون لجستيک انجام گرفت. بعد از انجام دادن تصحيحات هندسي تصاوير TM و طبقه بندي آن با استفاده از الگوريتم حداکثر احتمال، نقشه گستره جنگل مربوط به سال ۱۳۶۶ تهيه شد. همچنين نقشه گستره جنگل سال ۱۳۸۵ با استفاده از تصاوير ادغام شده LissIII ماهواره IRS با باند پانکروماتيک سنجنده HRG ماهواره Spot به روش مشابه تهيه شد. نقشه تغييرات گستره جنگل از تقاطع دو نقشه حاصل به دست آمد. براي بررسي ارتباط مکاني کاهش گستره جنگل با عوامل فيزيوگرافي و انساني از رگرسيون لجستيک با متغيرهاي توپوگرافي شيب، جهت شيب، ارتفاع از سطح دريا و متغيرهاي انساني فاصله از جاده و روستا و مقدار جمعيت استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که در طول ۱۹ سال حدود ۲۴۰۰ هکتار از سطح جنگل هاي منطقه کاهش يافته است. نتايج مدلسازي کاهش گستره جنگل با رگرسيون لجستيک با Pseudo R2 برابر با ۱۱۴/۰ و ضريب ROC برابر با ۷۲/۰، نشان دهنده توافق نسبي مدل به دست آمده با نقشه کاهش گستره جنگل است. بر اساس نتايج، متغيرهاي شيب، فاصله از روستا و جاده با مقدار تخريب رابطه عکس دارند. با افزايش ارتفاع از سطح دريا در اين منطقه مقدار تخريب افزايش مي يابد و تخريب در اطراف روستاهاي پرجمعيت بيشتر است.