سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن صادقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی،گروه مکانیک
داود نادری –
سعید داود آبادی فراهانی – saeed-davoudabadi@basu.ac.ir

چکیده:

در این تحقیق به کمک مدلسازی و شبیه سازی عکس العمل انسان در برابر ضربه خارجی از روند حفظ تعادل انسان در برابر اغتشاشات گذرا به عنوان یکی از اجزای اصلی حرکت آگاهی می یابیم. به منظور تحلیل استاتیکی و دینامیکی حرکت تعادلی انسان در برابراغتشاشات گذرا به عنوان یکی از اجزای اصلی حرکت آگاهی می یابیم. به منظور تحلیل استاتیکی و دینامیکی حرکت تعادلی انسان در برابر اغتشاشات گذرا به کمک جداول آنتروپومتریک یک مدل انسان نما در نظر گرفته و برای به دست آوردن الگوهای سینماتیکی حرکت تعادلی، به کمک روابط نیوتن اویلر معادلات حاکم بر مدل را استخراج میکنیم. سپس به کمک الگوریتم های جبران ساز، که به صورت کد نوشته شده در نرم افزار MATLAB می باشند، مقادیر بهینه پارامترهای مفصلی را به دست آورده و این مقادیر را پس از شبیه سازی مدل انسانی در نرم افزار ADAMS، به مفاصل مدل اعمال کرده و عکس العمل مدل را پس از اعمال اغتشاش گذرا به دقت مورد تحلیل قرار می دهیم و با اندازه گیری نیروی عکس العمل تکیه گاه ها از صحت نتایج از بهینه یابی اطمینان حاصل می کنیم. در نهایت با مقایسه مقادیر نیروی عکس العمل تکیه گاهها و سینماتیک حرکت واکنشی افراد سالم با افراد ناتوان در مواجه با اغتشاشات جانبی، می توانیم روند بهبود آنها را بعد از تمرینات توانبخشی مورد بررسی قرار دهیم.