سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین حسینی – واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی وکیلیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در صورت بروز اضافه ولتاژهای سریع (FTO=Fast Transient Overvoltages)و خیلی سریع (VFTO=Very FTO)ناشـیاز صاعقه، کلیدزنی ( علی الخصوص کلیـد زنـی در پسـتهای GISو اغتشاشات دیگـر در شـبکه، احتمـال بـروز تشـدید ( Part Winding Resonance) داخلی سیم پیچ ترانسـفورماتور و در نتیجه بروز اضافه ولتاژهای خطرنـاک در سـیم پـیچ هـا
وجود دارد . دامنه اضافه ولتاژهای ایجاد شده در این حالتهـای گــذرا چنــدین برابــر اضــافه ولتاژهــای قابــل انتظــار و طیــف فرکانسی آنها تا چندین مگاهرتز گزارش شده اند و تمهیـدات معمولی مانند نصب برقگیر در این حالات بی تاثیراند. جهـت رفع مشکل فوق مناسب ترین و اقتصادی ترین راه حل، انجام مطالعات در مرحله ساخت با مـدل سـازی و شـبیه سـازی و نهایتا پوشاندن این نقاط ضعف است . در این مقاله ابتـدا سـیم پـیچ فشـار قـوی ترانسـفورماتور بـا اســــتفاده از تئــــوری خــــط انتقــــال چنــــد ســــیمه(MTL=Multiconductor Transmission Line )، با پارامترهـایوابسته به فرکانس، به کمک نرم افزار MATLAB مدلسازی و شبیه سازی شده و فرکانس های نوسانی سـیم پـیچ و اضـافه ولتاژهای بین دیسـکها محاسـبه گردیـده ا نـد. در ایـن مـدلMTL پیشنهادی اثر پارامترهای ضریب تلفات عـایقی و ثابـتدی الکتریک بصورت وابسته به فرکانس در مدل خـط انتقـال چند سیمه لحاظ شده و نتایج ارائه شده حاکی از ضرورت در نظر گیری رفتار وابسته به فرکانس در مدل است